Artykuły

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu neuropatycznego

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólu neuropatycznego

W praktyce klinicznej neurotoksyna botulinowa stosowana jest w różnych schorzeniach, przede wszystkim w stanach chorobowych, które charakteryzują się nadmiernym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym lub nadaktywnością cholinergiczną.

Zespół niespokojnych nóg

Zespół niespokojnych nóg

Objawy RLS w istotnym stopniu obniżają jakość życia pacjentów, często prowadząc do przewlekłego zmęczenia, depresji, gorszych wyników w pracy oraz problemów zdrowotnych.

Ból neuropatyczny w zakresie twarzy

Ból neuropatyczny w zakresie twarzy

Pewne rozpoznanie bólu neuropatycznego nie zawsze jest możliwe. Ocenia się, że ból neuropatyczny może dotyczyć nawet 8,2% dorosłej populacji.

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Zaburzenia w zakresie postawy, równowagi i chodu to grupa typowych dla choroby Parkinsona objawów, wynikająca z wielu mechanizmów (m.in. utraty odruchów posturalnych, sztywności i bradykinezji, ale także z zaburzeń rytmu chodu, czy towarzyszącej dystonii). Szczególną formą bradykinezji jest zamarzanie (ang. freezing) – nagła i przejściowa niezdolność do wykonywania ruchu.

Farmakoterapia otępień

Farmakoterapia otępień

W otępieniu dochodzi do organicznego uszkodzenia mózgu oraz osłabienia nabytej sprawności umysłowej. Najczęstszą postacią otępienia jest choroba Alzheimera (AD), która dotyka ok. 5% osób po 65. roku życia i odpowiada za ok. 55% wszystkich otępień...

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce chorób pozapiramidowych

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce chorób pozapiramidowych

Zaburzenia ruchowe, czyli w jęz. ang. movement disorders, nazywane też schorzeniami pozapiramidowymi, dotyczą wielu zespołów objawów klinicznych jak parkinsonizm, pląsawica, dystonie, mioklonie, zespół niespokojnych nóg, akatyzje i inne dyskinezy. Cechują się zaburzeniami motoryki ciała i napięcia mięśniowego...

Problemy związane z hospitalizacją pacjentów z chorobą Parkinsona

Problemy związane z hospitalizacją pacjentów z chorobą Parkinsona

Zapadalność na chorobę Parkinsona (PD) rośnie z wiekiem i jest nieco większa wśród mężczyzn. Rozpowszechnienie choroby wynosi średnio 0,3% w populacji ogólnej, zaś u osób po 66. roku życia wynosi ok. 3% (1). PD jest drugą co do rozpowszechnienia chorobą neurodegeneracyjną – ryzyko zachorowania w ciągu całego życia dotyczy 1,3% kobiet i 2% mężczyzn...

Padaczka poudarowa

Padaczka poudarowa

Na padaczkę cierpi 1% ludzi powyżej 60. roku życia i istnieją dowody na to, iż odsetek ten wzrasta. Udar mózgu, którego konsekwencją jest naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, jest najczęstszą przyczyną nowo zdiagnozowanej padaczki w populacji dorosłych, szczególnie u osób powyżej 65. roku życia...

Rezonans magnetyczny mózgu w chorobie Wilsona

Rezonans magnetyczny mózgu w chorobie Wilsona

Choroba Wilsona (chW) to rzadka (1/30 000 urodzeń) choroba genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie, wywołana przez nieprawidłowy metabolizm miedzi z patologicznym jej odkładaniem się w wielu narządach i tkankach (głównie wątroba, mózg, nerki, rogówka), co powoduje ich wtórne uszkodzenie...

Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w neurologii

Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w neurologii

Optyczna koherentna tomografia komputerowa (OCT) jest nieinwazyjną metodą obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego. Metoda ta została wprowadzona na przełomie lat 80. i 90. XX wieku . W 1995 r. po raz pierwszy zastosowano ją w obrazowaniu prawidłowej siatkówki i patologii plamki żółtej...

Biomarkery białkowe w ostrej fazie zespołu Guillaina-Barrégo

Biomarkery białkowe w ostrej fazie zespołu Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo (ZGB) jest ostrą zapalną polineuropatią o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych i samych aksonów. Prowadzi to do uwolnienia biomarkerów białkowych, które gromadzą się w pobliskich przestrzeniach płynowych, a następnie na skutek uszkodzenia barier krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i krew-nerw przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) i do krwi...

Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu

Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu

Udar mózgu stanowi główną przyczynę niepełnosprawności osób powyżej 45. roku życia. Według publikowanych doniesień, 6 miesięcy po przebytym udarze u 48% chorych utrzymuje się niedowład połowiczy, 22% nie chodzi samodzielnie, 24–53% wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego, a u 12–18% stwierdza się zaburzenia językowe o typie afazji ...

Rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych – aktualny stan wiedzy

Rozwarstwienie tętnic zewnątrzczaszkowych – aktualny stan wiedzy

W 1947 r. opublikowano przypadek rozwarstwienia tętnicy szyjnej wewnętrznej (internal carotid artery, ICA) wskutek urazu głowy (1). Następnie, w 1954 opublikowano kolejne dwa przypadki rozwarstwienia ICA po nakłuciu naczyń w celu wykonania angiografii, zaś pierwsze doniesienie o samoistnym rozwarstwieniu ICA opublikowano w 1959 r...

Miażdżyca tętnic szyjnych i kończyn dolnych – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności

Miażdżyca tętnic szyjnych i kończyn dolnych – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności

Jednym z najpoważniejszych powikłań miażdżycy tętnic doprowadzających krew do mózgu jest udar mózgu, będący drugą co do częstości przyczyną zgonu, jak również główną przyczyną trwałego upośledzenia sprawności i samodzielności osób dorosłych. Przyczyną 20% udarów niedokrwiennych jest choroba dużych naczyń doprowadzających krew do mózgu – tętnic szyjnych i kręgowych...

Postępy w diagnostyce i leczeniu udaru krwotocznego

Postępy w diagnostyce i leczeniu udaru krwotocznego

Krwotok śródmózgowy jest rzadszą postacią udaru mózgu – stanowi ok. 10–17% całkowitej liczby zachorowań na udar. Częściej chorują osoby pochodzenia latynoskiego, azjatyckiego i afrykańskiego. Jego konsekwencje zdrowotne związane z wyższą śmiertelnością i ryzykiem niesprawności są poważniejsze niż w przypadku udaru niedokrwiennego...

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze?

Zawroty głowy są trzecią, po bólach głowy i bólach krzyża, najczęściej zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. Szacuje się, że rozpowszechnienie zawrotów głowy w populacji ogólnej wynosi 5–10%, a ich częstość rośnie z wiekiem, przez co po 65. roku życia dolegliwość ta dotyczy aż 30% populacji...

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku

Szacuje się, że w populacji europejskiej w czasie roku nagłe zatrzymanie krążenia (cardiac arrest, NZK) dotyka 38 osób na 100 tys. mieszkańców, co odpowiada ok. 700 tys. nowych zachorowań rocznie. NZK to stan, w którym wskutek ustania akcji skurczowej serca dochodzi do zatrzymania krążenia krwi i wtórnego zatrzymania czynności oddechowej. Wiąże się to z wysoką, tj. 60–70% bezpośrednią śmiertelnością w efekcie nagłego zgonu sercowego...

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja?

Kurcz naczyń mózgowych może być przyczyną udaru mózgu u młodszych pacjentów poniżej 60 lat. W przeciwieństwie do takich przyczyn udaru w młodszym wieku jak rozwarstwienie tętnicy/tętnic, trombofilie, zakrzepica żylna, które są dosyć dobrze scharakteryzowane, kurcz naczyniowy nadal pozostaje niedostatecznie opracowany i często nie jest rozpoznawany. Brak jest specyficznych testów i diagnostycznych kryteriów jednoznacznie definiujących ten stan...