Artykuły

Zakrzepica żylna mózgu

Zakrzepica żylna mózgu

Zakrzepica żylna mózgu (cerebral venous thrombosis, CVT) jest rzadką, ale bardzo poważną chorobą naczyń mózgowych. Opisana w literaturze po raz pierwszy ponad 100 lat temu przez Ribes’a wciąż stanowi duże wyzwanie dla klinicysty. CVT stanowi 0,5–1% wszystkich udarów, występuje u 5 osób na milion rocznie. Inaczej niż w udarze tętniczym często chorują ludzie młodzi – 78% stanowią osoby poniżej 50. roku życia, kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni ...

Neurobiologia i współczesna  farmakoterapia choroby Alzheimera

Neurobiologia i współczesna farmakoterapia choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera należy do schorzeń pierwotnie zwyrodnieniowych OUN i stanowi niehomogenną grupę chorób, których wspólną cechą jest postępujący proces zwyrodnieniowy, głównie komórek nerwowych, oraz narastające otępienie...

Leki przeciwpadaczkowe - oczekiwania i rzeczywistość

Leki przeciwpadaczkowe - oczekiwania i rzeczywistość

Metody leczenia napadów padaczkowych zawsze były ściśle związane z poglądami na patogenezę napadów. I ewoluowały wraz z nimi. Na przestrzeni dziejów stosowane były różnorodne metody terapeutyczne napadów padaczkowych, począwszy od zaklęć, rytuałów, egzorcyzmów, składania ofiar, poprzez trepanacje czaszki, kastracje, kąpiele, diety, picie krwi chorych na padaczkę, spożywanie suszonej krwi kreta, picie koziego mleka, wyciągów z czaszki ludzkiej aż do stosowania upustów krwi, szczepionek z jadu węży czy picia własnej krwi przez chorego.

Udar niedokrwienny mózgu - leczenie trombolityczne

Udar niedokrwienny mózgu - leczenie trombolityczne

Udar mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych (po chorobach układu krążenia i nowotworowych), główną przyczyną niesprawności u osób dorosłych oraz drugą co do częstości przyczyną zespołów otępiennych.

Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu - czy można uniknąć tego powikłania?

Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu - czy można uniknąć tego powikłania?

Udar mózgu według definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 1983 roku to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowego, a czasem również uogólnionego zaburzenia funkcji mózgu, które jeśli nie doprowadzi wcześniej do zgonu utrzymuje się dłużej niż 24 godziny i nie ma innej przyczyny niż naczyniowa.

Zaburzenia połykania w schorzeniach neurologicznych

Zaburzenia połykania w schorzeniach neurologicznych

Połykanie jest złożoną czynnością fizjologiczną, która zachodzi dzięki uruchomieniu działań zależnych od woli oraz odruchów. Zaburzeniami połykania określa się trudności w formowaniu kęsa pokarmowego i jego transporcie przez górny odcinek przewodu pokarmowego. Dysfagia może wynikać ze zwężenia lub niedrożności poszczególnych części anatomicznych drogi pokarmowej (przyczyny mechaniczne) lub z zaburzeń neurogennych albo nerwowo-mięśniowych (podłoże czynnościowe).

Zaburzenia neurologiczne w przebiegu wybranych schorzeń układu endokrynnego

Zaburzenia neurologiczne w przebiegu wybranych schorzeń układu endokrynnego

Funkcjonowanie całego organizmu jest związane z prawidłowym przekazem informacji, który odbywa się z udziałem trzech układów: endokrynnego, nerwowego i immunologicznego. Są one powiązane ze sobą siecią wzajemnych zależności. Uwalniane przez nie substancje regulują czynność tych układów, a za ich pośrednictwem wszystkich organów ustroju.

Zastosowanie metody ograniczenia i wymuszenia ruchu w usprawnianiu pacjentów po przebytym udarze mózgu

Zastosowanie metody ograniczenia i wymuszenia ruchu w usprawnianiu pacjentów po przebytym udarze mózgu

comment 1

Na początku XX wieku Lashley, Tower i Franz odkryli możliwość przywrócenia funkcji motorycznych technikami behawioralnymi. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku zespół naukowców z Uniwersytetu w Birmingham, pod przewodnictwem prof. Edwarda Tauba, opracował nową technikę rehabilitacji zwaną terapią ograniczenia i wymuszenia ruchu (Constraint Induced Movement Therapy, CIMT) lub terapią wymuszonego użycia (Forced Use Therapy, FUT).

Zespół Arnolda-Chiariego w praktyce neurologa

Zespół Arnolda-Chiariego w praktyce neurologa

Zespół Arnolda-Chiariego to rzadka wada rozwojowa mózgu, która występuje od urodzenia i polega na przemieszczeniu struktur tyłomózgowia do kanału kręgowego z obliteracją zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego. Wadzie tej mogą towarzyszyć inne anomalie rozwojowe, takie jak np. rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, jamistość rdzenia kręgowego, mielodysplazja

Leczenie przełomu miastenicznego

Leczenie przełomu miastenicznego

Przełom miasteniczny (PM), nazywany także kryzą miasteniczną, jest to zaostrzenie objawów miastenii prowadzące do niewydolności oddechowej (1,2). Objawami towarzyszącymi mogą być uogólnione osłabienie mięśni oraz masywny zespół opuszkowy z zaburzeniami połykania. Przełom miasteniczny najczęściej występuje u chorych z miastenią uogólnioną (1,3).

Leczenie neurogennych i pozaneurogennych zaburzeń połykania

Leczenie neurogennych i pozaneurogennych zaburzeń połykania

Połykanie jest złożonym procesem fizjologicznym, podczas którego pożywienie i ślina zostają przetransportowane z jamy ustnej do żołądka. Jest to czynność częściowo odruchowa, a jej złożonych etapów człowiek nie jest w stanie w pełni kontrolować.

Otępienie w chorobie Parkinsona

Otępienie w chorobie Parkinsona

Zaburzenia poznawcze są głównym czynnikiem obniżającym jakość życia chorych, zwiększają ryzyko powikłań, zgonów oraz znacznie podnoszą koszty leczenia i opieki (1). Niewątpliwie u większości pacjentów w wieku podeszłym przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera (AD), najczęstsza choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego.

Rzadko występujące samoistne bóle głowy

Rzadko występujące samoistne bóle głowy

Bóle głowy są jedną z najczęstszych dolegliwości człowieka. Ponad 90% dorosłych doznaje bólu głowy co najmniej raz w roku. W większości przypadków przyczyny dolegliwości są niegroźne, dlatego ten problem w codziennej praktyce lekarskiej jest często traktowany marginesowo.

Wybrane aspekty endokrynne a proces starzenia się mózgu

Wybrane aspekty endokrynne a proces starzenia się mózgu

Starzenie się organizmu kobiety i związany z tym spadek produkcji hormonów płciowych, czyli tzw. menopauza jest pojęciem znanym od dawna. Okazuje się jednak, że narastające z wiekiem niedobory hormonalne dotyczą także mężczyzn. Objawy z tym związane są na tyle charakterystyczne, że wprowadzono dla ich termin andropauza. Z wiekiem spada także produkcja innych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, hormonów.

Paraneoplastyczne zespoły neurologiczne

Paraneoplastyczne zespoły neurologiczne

Zespoły paraneoplastyczne w praktyce lekarskiej występują dość rzadko. Problem ten dotyczy około 1% pacjentów z chorobami nowotworowymi. Definicja paraneoplastycznych zespołów neurologicznych nie jest prosta.

Stwardnienie rozsiane - nie zawsze ciężka choroba

Stwardnienie rozsiane - nie zawsze ciężka choroba

comment 1

Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) to postępująca, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego (oun), prawdopodobnie o podłożu autoimmunologicznym, rozwijająca się u osób predysponowanych. W jej etiologii postuluje się między innymi wpływ czynników genetycznych, infekcyjnych i środowiskowych. SM może mieć bardzo różnorodny przebieg, zwykle trudny do przewidzenia i dlatego często jest rozpatrywane nie jako jednolita jednostka chorobowa, ale raczej jako zespół objawów, a nawet kilka schorzeń występujących pod jedną nazwą.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze?

Zawroty głowy są trzecią, po bólach głowy i bólach krzyża, najczęściej zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. Szacuje się, że rozpowszechnienie zawrotów głowy w populacji ogólnej wynosi 5–10%, a ich częstość rośnie z wiekiem, przez co po 65. roku życia dolegliwość ta dotyczy aż 30% populacji...

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku

Szacuje się, że w populacji europejskiej w czasie roku nagłe zatrzymanie krążenia (cardiac arrest, NZK) dotyka 38 osób na 100 tys. mieszkańców, co odpowiada ok. 700 tys. nowych zachorowań rocznie. NZK to stan, w którym wskutek ustania akcji skurczowej serca dochodzi do zatrzymania krążenia krwi i wtórnego zatrzymania czynności oddechowej. Wiąże się to z wysoką, tj. 60–70% bezpośrednią śmiertelnością w efekcie nagłego zgonu sercowego...

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja?

Kurcz naczyń mózgowych może być przyczyną udaru mózgu u młodszych pacjentów poniżej 60 lat. W przeciwieństwie do takich przyczyn udaru w młodszym wieku jak rozwarstwienie tętnicy/tętnic, trombofilie, zakrzepica żylna, które są dosyć dobrze scharakteryzowane, kurcz naczyniowy nadal pozostaje niedostatecznie opracowany i często nie jest rozpoznawany. Brak jest specyficznych testów i diagnostycznych kryteriów jednoznacznie definiujących ten stan...